TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU QUẢ VẢI CỦA VIỆT NAM TRONG NĂM 2018